Transaktioner i ledningsgruppen

Den 13 september 2022 sålde Martin Knutson, CTO och medlem i ledningsgruppen i Kjell Group, 54 865 aktier i bolaget. Aktierna förvärvades 2014 via ett aktieprogram. Avsikten med försäljningen av aktierna är att finansiera förvärv av nya aktier inom ramen för Kjell Groups Prestationsaktieprogram 2022, som årsstämman beslutade om den 19 maj 2022, samt köp av ny bostad.

Programmet omfattar högst 27 ledande befattningshavare och anställda inom Kjell-koncernen. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som efter en intjänandeperiod om tre år ger rätt till prestationsaktier givet att vissa villkor är uppfyllda. För att delta i programmet krävs att deltagaren förvärvar aktier i bolaget till ett visst värde, beroende av respektive deltagares senioritet inom organisationen, och för tilldelning av prestationsaktier krävs att prestationskriteriet uppnåtts.

Rulla till toppen