Styrelsens arbete

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation samt förvaltningen av Bolagets verksamhet, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst 3 ordinarie ledamöter och högst 10 ordinarie ledamöter, varav samtliga väljs vid en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande deltar inte i den operativa ledningen av Bolaget.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, styrelsens funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och VD. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för VD, inklusive finansiell rapportering.

Bolagets styrelse består av sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, som är valda av årsstämman 2023 för tiden intill slutet av årsstämman 2024. För en presentation av Bolagets styrelse, se Styrelse.

Rulla till toppen