Integritetspolicy

Ändra cookie-inställningar

Denna policy gäller för behandling av personuppgifter som Kjell Group AB (publ) (”Kjell Group” eller ”vi”) samlar in om dig som kan komma exempelvis från via vår webbplats (www.kjellgroup.com), post, e-post, sms, telefon, i övriga kontakter med oss, från våra koncernbolag, tredje part och från allmänt tillgänglig information.

Vi värnar om din personliga integritet. Denna policy reglerar hur vi samlar in, använder och skyddar uppgifter om dig och hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vänligen kontakta oss om du har frågor eller synpunkter avseende denna personuppgiftspolicy.

Personuppgiftsansvarig är Kjell Group AB (publ), org nr 559115-8448. Kjell Group är moderbolag inom Kjell & Company-koncernen där bland annat Kjell & Company Elektronik AB (”Kjell & Co”) ingår. Samtliga bolag inom Kjell & Company-koncernen kan emellertid komma att behandla dina personuppgifter. För Kjell & Co:s behandling av personuppgifter hänvisas till dess Integritetspolicy på www.kjell.com.

Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen (GDPR), och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter

Vi samlar in personliga kontaktuppgifter som personnummer, namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, tekniska uppgifter om din enhet eller internet-anslutning och eventuella andra personuppgifter som du bland annat själv lämnar till oss, när du besöker vår webbplats eller som överförs från Euroclear Sweden AB, såsom kontaktuppgifter (exempelvis namn, titel, adress, telefonnummer och e-mailadress), identifikationsdetaljer (exempelvis födelsedatum och personnummer), aktie- och röstinnehav, uppgift om aktieägarbiträde/ombud/
kontaktperson. Dessa uppgifter är bland annat nödvändiga för att Kjell Group ska kunna kontakta dig och vidta de åtgärder som närmare beskrivs nedan.

Insamling, ändamål och rättslig grund

Allmänt

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts att det föreligger en rättslig grund för detta, d.v.s. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller sedan du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling. Nedan följer exempel på de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättsliga grund detta görs, såvida annat inte uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina personuppgifter.

Insamling och ändamål

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att hantera anmälningar till och genomförande av årsstämma samt för att vidta de åtgärder som vi är skyldiga att vidta inom ramen för hantering av aktieboken. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att skicka finansiell information om vår verksamhet, såsom delårsrapporter och årsredovisningar, information om kommande events samt pressmeddelanden och andra nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Därutöver kan vi behandla dina personuppgifter för att hantera kommunikation med dig. Vi kan också behandla dina personuppgifter genom publicering av namn och aktieinnehav i delårsrapporter, årsredovisningar och på vår webbplats.

Rättslig grund

Vår behandling av dina personuppgifter för att hantera anmälningar till och genomförande av årsstämma och för hantering av aktieboken baseras på den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.

Den rättsliga grunden för vår personuppgiftsbehandling i form av pressmeddelanden och nyhetsutskick om oss och vår verksamhet, inbjudningar, eventuell publicering av uppgifter om dig i årsredovisning eller liknande, samt för att hantera de ärenden som du som aktieägare/kontaktperson hos bolag som är aktieägare, grundas på en intresseavvägning där  Kjell Groups berättigade intresse av nämnda personuppgiftsbehandling är att behandlingen är nödvändig för att kunna ge dig relevant information och anpassade erbjudanden.

Cookies/liknande teknologier

Du kan ställa in din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies. Ändra cookie-inställningar

Överföring av personuppgifter

Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter. Med undantag av de fall där du har gett ditt samtycke varken licensierar vi eller säljer dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi komma att överföra till, eller dela dina personuppgifter med, bolag inom Kjell & Company-koncernen, och med utvalda tredje parter enligt följande.

Tjänsteleverantörer

Här menar vi utomstående företag som vi anlitar för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet (såsom t.ex. för IT, utskick, event och administrering av vår aktiebok). Tjänsteleverantörer och deras personal har i de flesta fall bara tillåtelse att använda dina personuppgifter för vår räkning och för de särskilda uppgifter som de har att utföra efter våra anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra. I övriga fall behandlar de personuppgifterna som en självständig personuppgiftsansvarig eller såsom gemensamt personuppgiftsansvarig med Kjell Group.

På grund av juridiska orsaker

Om Kjell Group eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom konkurs, kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till någon av våra efterföljare. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden (som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten, eller för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för vår webbplats).

Överföring till tredjeland 

Lagring och bearbetning av dina personuppgifter kan kräva att dina personuppgifter överförs till och/eller lagras på en destination utanför EU/EES. Överföring av data till länder utanför EU/EES kräver att landet i fråga har ett avtal med EU/EES, att landet anses ha tillräcklig dataskyddslagstiftning, eller att vi har vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder enligt lag eller annan grund för sådan överföring enligt lag är tillämplig.

Lagringstid

I enlighet med gällande lagstiftning sparar vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka dina personuppgifter samlats in eller så länge det krävs enligt lag eller avtal; exempelvis sparas uppgifter som behandlas om ditt ägande för ägarhistorik enligt lag i minst tio år.

Datasäkerhet

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande lagar om personuppgiftsbehandling. Personuppgifterna lagras i driftsmiljöer som använder säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Rimliga standarder för skydd av personuppgifter följs. Åtgärderna görs i syfte att förhindra otillåten eller olaglig behandling av uppgifterna om dig och oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dessa uppgifter. Skulle en personuppgiftsincident upptäckas kommer denna på sätt föreskrivs enligt lag att anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten och till dig.

Dina rättigheter

I enlighet med lag har du rätt att begära ut information om personuppgifter vi har om dig efter att du har identifierat dig och tydligt angett vilken information du önskar ta del av. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till den adress som anges nedan. Vidare kan vi komma att begära ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person. Vi kommer snarast möjligt och inom en månad bemöta din begäran. I de fall vi inte kan uppfylla din begäran kommer vi att meddela dig detta och ange varför.

Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du på sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag rätt att vända dig till oss med en begäran om rättelse. Vi kommer att korrigera eller uppdatera uppgifterna om dig så snabbt det är rimligt möjligt.

Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att begära att få uppgifterna om dig borttagna eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att återkalla eventuella samtycken. Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss.

Notera att det kan krävas att vi behåller nödvändiga personuppgifter i samband med radering, återkallelse av samtycke eller portering för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet för oss enligt lag att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov.

Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre.

Ändringar och klagomål

Ändringar/justeringar i policyn 

Kjell Group har rätt att göra ändringar i integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen eller på annat erforderligt sätt.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på policyn eller vår personuppgiftsbehandling vänligen kontakta oss enligt nedan.

E-post: kundtjanst@kjell.com
Telefon: 010-680 25 00
Adress: Kjell Group AB (publ), c/o Kjell & Co Elektronik
Box 50435, 202 14 Malmö

Rulla till toppen