Hållbarhet

Kjell & Company har en tydlig ESG-agenda med högt ställda mål på den egna verksamheten och aktörer i Bolagets värdekedja. Bolagets ESG-agenda kretsar kring tydligt uppställda mål inom tre områden innefattande i begreppet ESG, vilka är klimat, social hållbarhet och bolagsstyrning.  

Hållbarhetspåverkan i värdekedjan 
I värdekedjan är det material som används i produkter, transporter från Asien till Europa och avfall relaterat till slutprodukter och förpackningar som har störst miljöpåverkan. I hela värdekedjan samt hos den egna personalen övervakar Bolaget dess påverkan på sociala aspekter såsom arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, i synnerhet i Asien. Som varumärkesägare med en stor andel produkter från Asien upprätthåller Bolaget hög integritet för att driva en policy för nolltolerans mot mutor och andra former av korruption.  

En sammanställning av hållbarhetspåverkan i värdekedjan följer nedan: 

Risker och möjligheter 
Bolagets produkterbjudande ställer, av dess natur, höga krav på produktsäkerhet och kvalitet, primärt gällande material och produktion men även för slutkonsumentens användande. Detta ställer således höga krav på produktionsmetoder och kvalitetskontroller, såväl som krav på hög kunskap hos personal för att utbilda konsumenten i ett säkert användande. Transparens i kommunikation, ansvarsfulla och etiska inköp, samt efterlevnad gentemot specifika lagar och regleringar för produkter, ökar proportionellt i relevans mot kundmedvetenhet och följaktligen ökar krav på säkerhet och kvalitet på marknaden. 

Genom att aktivt eftersöka och prioritera sortiment och produkter har Kjell & Company en unik möjlighet att förse sina kunder med nya energieffektiva produkter, samt på andra sätt hjälpa till att reducera sina kunders energiförbrukning. Som återförsäljare av tillbehör, samt till viss del reservdelar, kan exempelvis en ersättningsadapter som säljs av Bolaget förlänga livslängden på huvudprodukten och således generera mindre avfall jämfört med om kunden hade köpt en ny produkt.  

Miljörisker inkluderar avvikande väderförhållande, såsom värme och nederbörd över genomsnittet, samt negativa klimatförändringar, som kan ha en påverkan på verksamheten. Kjell & Company övervakar kontinuerligt sitt koldioxidavtryck från transporter, både inhemskt och internationellt. Bolaget strävar efter att använda sitt rikstäckande butiksnätverk som leveranshubbar för att minska både ledtid och utsläpp. Dessutom besitter Kjell & Company kunskap om sin exponering mot effekter kopplade till klimatförändringar och minskar därför denna risk genom geografisk diversifiering. Bolaget bedömer att dessa aktiviteter kommer att attrahera framtidens medvetna kunder eftersom de avser stärka uppfattningen om Kjell & Company som ett hållbart varumärke. 

Kjell & Companys ESG-insatser 2021 

HUVUDSAKLIGA ESG-MÅL 2021 

INSATSER 2021 

UTFALL 2021 

1. Konsumtion: Produktkvalitet och säkerhet 

 • Ambitionen var att utvärdera möjlighet till källsortering i samtliga service points, minska energiförbrukning med 5% och att minska andelen plast i egna varumärkens förpackningar till 11%
 • På grund av Covid-19-pandemin tvingades vi inventera möjligheter till källsortering i service points digitalt. Vidare flyttade vi tre service points till nya lägen – som därmed också uppgraderades till endast LED-belysning – samtidigt som två andra uppgraderades till LED-belysning i nuvarande lokaler. Plasten som återstår i våra egna varumärkens förpackningar är stötdämpare av frigolit som kommer kräva extra insatser under kommande år för att ersätta.  
 • Under 2021 utvärderades samtliga service points möjlighet till källsortering 100% (2020: uppgift saknas)
 • Energiförbrukning i kWh/m2 minskade med 3% (2020: 3%) över samtliga service points
 • Andel plast i egna varumärkens förpackningar minskade till 12% (2020: 13%) 

2. Anställda: Vara en rättvis och trygg arbetsgivare som erbjuder goda möjligheter för så väl personlig som karriärmässig utveckling

 • Ambitionen var att öka eNPS till 60, andelen anställda med ursprugn annat än det land de arbetar i till 10% och andelen kvinnliga ledare till 25%.

 • Med hänsyn till restriktioner som infördes i kölvattnet av pandemin fick planerade aktiviteter för att öka eNPS ställas in. Även om målet inte nåddes är vi glada över att våra ansträngningar att fortsätta med vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt uppfattades positivt av vår personal. Vi misslyckades att implemetera ett lämpligt sätt att mäta kulturell mångfald dels på grund av ett försenat HR-system och dels på grund av interna meningsskiljaktigheter om hur en sådan mätning skulle gå till. Med hjälp av nuvarande kvinnliga kollegor granskades anställningsprocessen för att säkerställa ett könsneutralt bemötande. Dessutom strök vi kunskapstestet då data visade att vi förlorade flest kvinnor i det steget av anställningsprocessen. Trots att vi inte når vår målsättning är vi mer än exhalterade över att vi lyckats öka andelen kvinnliga anställda till 25% (2020: 18%)
 • Under 2021 uppnådde 53 eNPS (2020: 47)
 • Vi misslyckades att implementera ett lämpligt sätt att mäta mångfald och kommer att forsätta vårt arbete i 2022. 
 • Vidare sönk tyvärr andelen kvinnliga chefer till 19% (2020: 20%)

3. Affärsetik och kontroll: Vara ett föredöme när det gäller affärsetik och socialt ansvar

 • Ambitionen var att genomföra antikorruptionsutbildning med alla anställda relaterade till produkt, inköp och sourcing, säkerställa att samtliga leverantörer signerat ett Code of Conduct samt att hålla samtliga dokument relaterade till nyintoduktion av artiklar.

 • Institutet mot Mutor bjöds in att föreläsa för anställda i Sverige medan våra anställda i Kina utbildades av Logan Law Firm. Vårt arbete med att implementera proaktiv dokumentkontroll av nyheter fortsätter under 2022. 
 • Antikorruptionsutbildning genomfördes med 100% (2020: saknar uppgift) av anställda relaterade till produkt, inköp och sourcing. 
 • Kjell stängde året med att 97% (2020: 93%) av leveratörsbasen hade signerat ett Code of Conduct. 

 • Vidare hölls 98% (2020: 94%) av dokument kopplade till nyintroduktion.

 

Huvudsakliga ESG-mål 2022

HUVUDSAKLIGA ESG-MÅL 2022

AMBITIONER 2022 

1. Klimat: Minska Bolagets CO2-utsläpp med 50 procent till 2030 relativt Bolagets omsättning 

 • Säkerställ att minst 80% av avfall omhändertas för materialåtervinning.

 • Steg två mot att kunna säkerställa att produkter man placerar på marknaden omhändertas på ett ansvarsfullt sätt.

 • Minska energianvändningen i Bolagets service points och kontor genom att fortsätta utrullningen av LED-belysning i service points, vid slutet av 2022 ska 95 procent av Bolagets service points vara uppdaterade till LED-belysning .

 • Bolaget arbetar på att kunna mäta den totala CO2-påverkan och som inledande steg kommer energianvändningen följas. De inledande besparingarna ska ske genom smartare energianvändning i service points samt genom utbyte av belysning.

 • Minska andel plast i förpackningar från egna varumärken från 13 procent 2020 till 10 procent 2022. Under 2020 uppgick andelen till 12 procent.

 • Genom ett strukturerat arbete med egna varumärken ska Bolaget successivt ta bort all icke nedbrytbar plast i Kjell & Companys produktförpackningar. Mäts i andel av årligt skeppat gods.

2. Anställda: Vara en rättvis och trygg arbetsgivare som erbjuder goda möjligheter för så väl personlig som karriärmässig utveckling 

 • Nöjda och motiverade medarbetare – öka eNPS från 53 2021 till 60 2022
   
 • Genom ökad transparens i Kjell & Companys planer och ökat fokus på ledarskap vill Bolaget förbättra den allmänna trivseln i bolaget.

 • Arbetsplats som speglar samhällets mångfald: etablering av ett mångfaldsråd som kan definiera baseline och sätta mål för kommande år.

 • Kjell & Company har en nolltolerans mot diskriminering och mångfaldsfrågan är viktig för Bolaget. Mångfald är en tillgång för att bli en dynamisk och kreativ arbetsplats som kan reflektera mångfalden hos Bolagets kundbas.

 • Andel kvinnliga ledare från 19 procent 2021 till 25 procent 2022.
   
 • Skapa separat ledarskapsprogram för Bolagets kvinnliga säljare för att bemöta de utmaningar som skiljer män/kvinnor inom dagens teknologisamhälle. Fortsätta arbetet med Employee branding för att få in fler kvinnliga sökanden till tjänster för att i nästa led ges möjlighet att anställa fler kvinnor. På centrala tjänster ska fördelningen mellan kvinnor/män vara 50 procent  

3. Affärsetik och kontroll: Vara ett föredöme när det gäller affärsetik och socialt ansvar 

 • Genomförd antikorruptionsträning på samtlig personal inom avdelningar inköp, sortiment och Bolagets anställda i Kina.

 • Säkerställa löpande utbildningar och uppföljning av personalen som jobbar inom tjänster med utökad risk för korruption. 

 • Uppförandekoden undertecknad av 100 procent av leverantörerna.
   
 • Säkerställa att samtliga leverantörer följer den affärsetik Bolaget förväntar. Kommer i vissa fall godkännas av motsvarade dokumentation av motsvarande karaktär från leverantörs sida, till exempel för Google och Apple. Uppförandekoden ska vara signerad innan försäljning av nya artiklar inleds.

 • 100 procent korrekt dokumentation kopplade till alla nya artiklar.
   
 • Fortsätta arbetet med säkerställa dokumentation enligt de förordningar som krävs för att få sälja produkterna på respektive marknad. Dokumentationen ska finnas på plats i samband med försäljningsstart och kommer prioriteras enligt den risk respektive produkt håller.

 

Erkännanden av Kjell & Companys hållbarhetsarbete 
Kjell & Company har en högt ansedd ESG-agenda. I en rapport publicerad av Ungdomsbarometern rankas varumärken inom elektronik och teknik baserat på vilka varumärken som har bäst hållbarhetsarbete. Kjell & Company erhöll en femteplats vilket var den bästa placeringen bland nordiska aktörer inom tillbehör till hemelektronik. De enda bolag som rankades högre var Microsoft, Apple, Samsung och Electrolux. 

Enligt Ungdomsbarometern beaktar 44 procent av respondenterna hållbarhet i högre utsträckning nu än vad de gjorde före utbrottet av Covid-19-pandemin. Totalt sett indikerar 87 procent av respondenterna att hållbarhet är mycket viktigt eller ganska viktigt för dem. De viktigaste hållbarhetsområdena utgörs av hållbara produkter och förpackningar, miljövänlig tillverkningsprocess, rättvisa arbetsvillkor, jämställdhet oberoende av kön, etnicitet eller sexuell läggning samt minskad psykisk ohälsa bland anställda. Kjell & Company arbetar kontinuerligt med att förbättra sin ESG-profil och för 2021 har Bolaget prioriterade målsättningar inom områden såsom produktsäkerhet, produktionsförhållanden, miljöpåverkan, jämställdhet och integritet se ”– Huvudsakliga ESG mål 2021”. Ett tydligt exempel på Kjell & Companys hållbarhetsarbete är att Bolaget under 2019 identifierade en möjlighet att använda överbliven plast som genererades i produktionen till att skapa nya produkter. Genom initiativet kunde en laddningskabel till mobiltelefoner tillverkad av överbliven plast lanseras. 

Scroll to Top