Bolagsordning

Bolagsordning för Kjell Group AB, org.nr 559115-8448

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Kjell Group AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Malmö, Skåne län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget bedriver förvaltning av aktier i dotterbolag och skall direkt eller indirekt bedriva handel med tillbehör till hemelektroniska produkter, företrädesvis data-, mobil-, audio-, video-, TV/satellit-, och telefontillbehör, jämte härtillförenliga verksamheter.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 514 805,50 kronor och högst 2 059 222 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 31 151 514 och högst 124 606 056 stycken.

§ 6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 Styrelse och revisorer
Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Ort för och kallelse till bolagsstämma
Bolagsstämma skall hållas i Malmö eller Stockholm efter styrelsens bestämmande.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Kallelse ska även annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Poströstning och fullmaktsinsamling
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna rösta per post före stämman. Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10 Öppnande av stämman
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande vid stämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordning;
 4. val av en eller två justeringsmän;
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut
  (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  (b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; och
 10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Avstämningsbolag
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Rulla till toppen