Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ, vid vilken aktieägarna utövar sin rösträtt.

Årsstämman måste hållas inom sex månader efter det föregående räkenskapsårets utgång för att bland annat ta upp lagstadgade redovisningar och rapporter, disposition av resultatet samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. Enligt bolagsordningen sker kallelse till årsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Därutöver ska publiceringen av kallelsen annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen till årsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Extra bolagsstämmor hålls när styrelsen anser det lämpligt eller när antingen revisorn eller aktieägare som representerar minst 10 procent av samtliga emitterade aktier skriftligen begär en sådan extra bolagsstämma av specifika skäl. Kallelse till en extra bolagsstämma ska ske på samma sätt som kallelse till årsstämman, enligt ovan. Enligt aktiebolagslagen måste en kallelse till en extra bolagsstämma utfördas tidigast sex veckor och senast två veckor före dagen för den extra bolagsstämman, och senast fyra veckor före dagen för den extra bolagsstämman om den extra bolagsstämman ska fatta beslut om en föreslagen ändring av bolagsordningen.

Enligt aktiebolagslagen får en bolagsstämma inte fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller en annan aktieägare i bolaget.

Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma måste vara införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB på den dag som infaller sex bankdagar före stämman och även anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
Aktieägare får närvara vid bolagsstämman personligen eller genom fullmakt bemyndigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Det är i regel möjligt för en aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.
En aktieägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Initiativ från aktieägare
Aktieägare som önskar framföra ett ärende för behandling av bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Årsstämma 2024


Kjell Group AB:s årsstämma 2024 äger rum onsdagen den 15 maj 2024 på Lokgatan 10, Malmö.

Dokument relaterade till bolagsstämman tillhandahålls nedan.

Årsstämma Kallelse (PDF)

Årsstämma Fullmaktsformulär (PDF)

Årsstämma Valberedningens yttrande 2024 (PDF)

Dokument relaterade till tidigare bolagsstämmor tillhandahålls nedan

Årsstämma Stämmokommuniké 2023 (PDF)

Årsstämma Stämmoprotokoll 2023 (PDF)

Årsstämma Stämmokommuniké 2022 (PDF)

Årsstämma Stämmoprotokoll 2022 (PDF)

Rulla till toppen