Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Kjell Group grundar sig på svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). Bolaget avser inte tillämpa Svensk kod för Bolagsstyrning. Som ett bolag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market måste Kjell Group också följa Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Rulla till toppen