Kommuniké från Kjell Groups årsstämma 2022

Kjell Group AB (publ) har idag, torsdagen den 19 maj, hållit årsstämma i Malmö.

Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2021. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat för räkenskapsåret 2021 balanseras i ny räkning.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 250 000 kronor, fördelat på 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till Fredrik Dahnelius, Thomas Broe-Andersen respektive Ola Burmark. Styrelseledamöterna Simon Larsson och Joel Eklund har meddelat att de avstår styrelsearvode. Vidare beslutade årsstämman att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor och att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor. Årsstämman beslutade även att arvode till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 50 000 kronor och att arvode till ledamot i ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sex personer och omvalde ledamöterna Ingrid Jonasson Blank, Fredrik Dahnelius, Thomas Broe-Andersen, Simon Larsson, Ola Burmark samt valde Joel Eklund till ny ledamot. Ingrid Jonasson Blank omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes KPMG AB, med auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson som huvudansvarig tills vidare.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning som i korthet går ut på att valberedningen ska bestå av (i) representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna och (ii) bolagets styrelseordförande. Vidare ska valberedningen ha i uppdrag att lämna förslag till årsstämman om val av ordförande, val av styrelse och styrelsearvode samt val av revisor och revisorsarvode.

Beslut om prestationsaktieprogram och emission och överlåtelse av teckningsoptioner under programmet

Årsstämman beslutade om införande av ett prestationsaktieprogram i enlighet med styrelsens förslag. Programmet omfattar högst 27 ledande befattningshavare och anställda inom Kjell-koncernen. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som efter en intjänandeperiod om tre år ger rätt till prestationsaktier givet att vissa villkor är uppfyllda. För att delta i programmet krävs att deltagaren förvärvar aktier i bolaget till ett visst värde, beroende av respektive deltagares senioritet inom organisationen, och för tilldelning av prestationsaktier krävs att prestationskriteriet uppnåtts.

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 234 000 teckningsoptioner och överlåtelse av nämnda teckningsoptioner till deltagare i programmet.

Rulla till toppen