Kjell Group AB (Publ) Delårsrapport Q1, januari – mars 2022

Tillväxt i alla kanaler under det första kvartalet

1 januari – 31 mars 2022

 • Nettoomsättningen steg med 29,8% till 615,3 (473,9) MSEK. Exklusive förvärvet av AV-Cables uppgick försäljningstillväxten till 13,4%, motsvarande 63,5 MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till 10,3% (8,9%)
 • Bruttoresultatet ökade med 21,5% till 261,7 (215,3) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 42,5% (45,4%)
 • Justerad EBITA uppgick till 24,2 (25,8) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 3,9% (5,4%). Jämförelsen med föregående år påverkas negativt med 4,9 MSEK av valutaeffekter
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,8 (22,8) MSEK och rörelsemarginalen till 3,2% (4,8%)
 • Kvartalets resultat uppgick till 12,6 (4,5) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -129,7 (-100,1) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,40* (-0,64) kronor

Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

 • Under kvartalet etablerades tre nya service points varav två i Norge och en i Sverige.
 • Den 11 mars tillkännagavs att samarbetet med Circle K utökas att även innefatta Norge. I en uppstartsfas i Norge så skall konceptet utvärderas på sex pilotstationer.
 • En ny smittovåg av Covid-19 i Kina har föranlett nedstängningar i delar av landet. Någon nämnvärd effekt avseende inköp av produkter har i dagsläget inte identifierats då inköpen görs i andra delar av landet där smittoläget ser bättre ut.
 • Den 24 februari inledde Ryssland sin invasion av Ukraina. I dagsläget så har denna invasion inte medfört någon direkt konsekvens för koncernens verksamhet då ingen affärsverksamhet direkt utövas i dessa länder.

”Tillväxten på nästan 30% i det första kvartalet visar att vår omnikanalsmodell, med ett kanaloberoende kundmöte och kurerat sortiment av tillbehör inom hemelektronik, står sig stark även i osäkra tider, kommenterar Andreas Rylander, VD Kjell Group, och fortsätter:

”Onlineförsäljningen ökade och stod för 33 procent av försäljningen, medan Click&Collect stod för 8 procent. Våra digitala kanaler, tillsammans med 138 service points runt om i Norden, skapar en sömlös köpupplevelse för konsumenter som vill lösa sina tekniska behov.” 

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten
Andreas Rylander, vd och koncernchef och Niklas Tyrén, CFO kommer den 18 maj 2022, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. För att delta i konferensen, ring 08 505 583 50 eller gå till webblänken https://tv.streamfabriken.com/kjell-group-q1-2022. Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida:
https://kjellgroup.azurewebsites.net/investerare/presentationer.

Kvartalsrapporter
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden januari till mars 2022 samt tidigare avgivna rapporter finns tillgängliga på www.kjellgroup.com.

Rulla till toppen