Kommuniké från Kjell Groups årsstämma 2023

Kjell Group AB (publ) har idag, tisdagen den 16 maj, hållit årsstämma i Malmö.

Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2022. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Vinstdisposition
Årsstämman fastställde att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att årets resultat för räkenskapsåret 2022 balanseras i ny räkning.

Arvode till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med följande belopp: (i) arvodet till styrelseledamot ska utgå med 250 000 kronor, (ii) arvodet till styrelsens ordförande ska utgå med 500 000 kronor, (iii) arvodet till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor, (iv) arvodet till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor, (v) arvodet till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 50 000 kronor och (vi) att arvode till ledamot i ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor. Styrelseledamöterna Simon Larsson och Joel Eklund har meddelat att de avstår styrelsearvode. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sex personer och omvalde ledamöterna Ingrid Jonasson Blank, Fredrik Dahnelius, Simon Larsson, Ola Burmark och Joel Eklund samt nyval av Sandra Gadd. Ingrid Jonasson Blank omvaldes som styrelseordförande.
Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes KPMG AB, med auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson som huvudansvarig tills vidare.

Principer för utseende av valberedning och instruktionerna till valberedningen
Årsstämman beslutade att principerna för utseende av valberedning och instruktionerna för valberedningen som antogs vid årsstämman 2022 ska vara oförändrade och därmed fastställas.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

Beslut om prestationsaktieprogram och emission och överlåtelse av teckningsoptioner under programmet
Årsstämman beslutade om införande av ett prestationsaktieprogram i enlighet med styrelsens förslag. Programmet omfattar högst 30 ledande befattningshavare och anställda inom Kjell-koncernen. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som efter en intjänandeperiod om tre år ger rätt till prestationsaktier givet att vissa villkor är uppfyllda. För att delta i programmet krävs att deltagaren förvärvar aktier i bolaget till ett visst värde, beroende av respektive deltagares senioritet inom organisationen, och för tilldelning av prestationsaktier krävs att prestationskriteriet uppnåtts.
Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 377 000 teckningsoptioner och överlåtelse av nämnda teckningsoptioner till deltagare i programmet.

Rulla till toppen